1902 / Tsai, Gong-Ting 蔡恭庭 B9410021

2008 唐老師指導 大三產品設計案
蔡恭庭 Tsai, Gong-Ting / 1902 Plastic Bag Holder
以畫框的形式裱起使用過的塑膠袋

讓回收塑膠袋不再是打個結後收到另一個袋子中

並能輕鬆抽取袋子再利用

poster

video

Product Picture

Hsien-Hui Tang

Associate Professor, NTUST, Taipei, Taiwan